TRƯỜNG HỢP

Trang Chủ> Khuôn đúc

Khuôn đúc

Khuôn đúc rất quan trọng để gia công thiết bị trong sản xuất khuôn đúc. Nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất có được diễn ra suôn sẻ và chất lượng của vật đúc hay không. Nó có mối quan hệ tương tác và hạn chế với quá trình sản xuất đúc khuôn và hoạt động sản xuất.

1. Chức năng quan trọng của nó là:

  • Xác định hình dạng vật đúc và mức dung sai kích thước.
  • Hệ thống rót xác định trạng thái điền đầy của kim loại nóng chảy.
  • Kiểm soát và điều chỉnh cân bằng nhiệt của quá trình đúc khuôn.
  • The strength of the mold limits the maximum value of the injection specific pressure.
  • Affects the production efficiency of die-casting production.

2. Die-casting mold structure

The following introduces the structure of the die-casting mold, analyzes the role of each component in the mold, has a preliminary understanding and understanding of the basic structural form, fixing method, selection of materials and heat treatment of the mold. It is mainly composed of a fixed mold and a moving mold. The fixed mold and the injection part of the machine are connected and fixed on the head plate. The moving mold is installed on the middle plate of the die casting machine and the Move and close or separate from the fixed mold.

mail top