TRƯỜNG HỢP

Phay CNC

Gia công Phay CNC  là điều khiển các bộ phận thực hiện thông qua PLC dưới các lệnh điều khiển do hệ thống CNC đưa ra để hoàn thành quá trình gia công các bộ phận. Khi chế tạo các bộ phận, để đảm bảo dung sai của các hình dạng và vị trí khác nhau theo yêu cầu của bản vẽ, phải thực hiện phân tích quá trình. Đầu tiên là xác định quy trình công nghệ gia công của phôi, đồng thời tiến hành phân tích quy trình, lựa chọn phương pháp kẹp và xác định lượng cắt. Công cụ đã được chọn lại. Sau đó lập trình đường gia công. Hãy xem xét các điểm sau trước khi xác định quy trình phay CNC:

1. Đảm bảo độ chính xác gia công và chất lượng bề mặt của các bộ phận, và hiệu quả cao.

2. The shortest possible processing route, reducing idle travel time and tool changing times and improving productivity.

3. Reduce the deformation of parts.

4. Make the calculation of numerical points as convenient as possible and shorten the programming work time.

5. Reasonably choose the CNC milling method to improve the processing quality of the part.

6. Reasonably select the starting point, cut-in and cut-out points of the tool and the cut-in and cut-out methods of the tool to ensure the smoothness of the cutting and cutting of the tool. The processing of whole parts with high position accuracy should avoid the position error caused by the backlash of the machine tool.

7. The processing of complex curved parts should be determined according to the actual shape, accuracy requirements, processing efficiency and other factors of the part.

8. Ensure the safety of the machining process and avoid interference between the tool and the non-machined surface.

Established offers a range of CNC Milling processes to produce precise and complex parts with high-dimensional tolerances:

  • Carving Machine
  • CNC Three-Axis
  • CNC Four-Axis
  • CNC Five-Axis
  • Milling Machine/End Milling
  • Gantry Milling
mail top